พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ฉบับสมบูรณ์ [download]  PDF downlaod

            ข้อบังคับ 2558 (ฉบับปรับปรุง) [download]  PDF downlaod

            ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2558 [download]  PDF downlaod

            ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 [download]  PDF downlaod

 

            ระเบียบว่าด้วย เงินฝาก พ.ศ. 2562 [download]  PDF downlaod

 

             ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2562 [download] PDF downlaod

  

             ระเบียบว่าด้วย เงินค่าหุ้น พ.ศ. 2560 [download] PDF downlaod

             ระเบียบ สส.อค. พ.ศ. 2560 [download] PDF downlaod

             ข้อบังคับ สส.ชสอ. พ.ศ. 256[download] PDF downlaod

 

Go to top