header-yala
แสดง # 
# ชื่อ
21 ประชุมคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 2 เม.ย. 61
22 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61
23 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิการบดีอัยการ ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
24 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สสอค. ในงานสัมมนาศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
25 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
26 ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่
27 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต
28 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย
29 สหกรณ์ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560
30 สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

หน้า 3 จาก 4

Go to top