แสดง # 
# ชื่อ
21 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สสอค. ในงานสัมมนาศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
22 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
23 ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561
24 ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่
25 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต
26 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย
27 สหกรณ์ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560
28 สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
29 ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560
30 สอ.ยล.จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT

หน้า 3 จาก 4

Go to top