แสดง # 
# ชื่อ
21 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิการบดีอัยการ ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
22 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สสอค. ในงานสัมมนาศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
23 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
24 ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561
25 ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่
26 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต
27 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย
28 สหกรณ์ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560
29 สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
30 ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560

หน้า 3 จาก 4

Go to top