header1

แสดง # 
# ชื่อ
11 ประธาน สหกรณ์ฯครู ยะลา ชี้แจงการยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ พ.ศ. 2553
12 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน
13 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน
14 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
15 ชี้แจงโครงการคืนความสุขสมาชิก ปี 2561
16 มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
17 นายโชคดี คลังจันทร์ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม ณ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
19 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์ คงเกิด
20 ประชุมเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61

หน้า 2 จาก 4

Go to top