แสดง # 
# ชื่อ
11 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน
12 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
13 ชี้แจงโครงการคืนความสุขสมาชิก ปี 2561
14 มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
15 นายโชคดี คลังจันทร์ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม
16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม ณ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
17 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์ คงเกิด
18 ประชุมเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61
19 ประชุมคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 2 เม.ย. 61
20 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61

หน้า 2 จาก 4

Go to top