แสดง # 
# ชื่อ
11 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
12 ชี้แจงโครงการคืนความสุขสมาชิก ปี 2561
13 มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
14 นายโชคดี คลังจันทร์ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม ณ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
16 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์ คงเกิด
17 ประชุมเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61
18 ประชุมคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 2 เม.ย. 61
19 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61
20 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิการบดีอัยการ ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

หน้า 2 จาก 4

Go to top