เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ของสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2565

1 2

3 4

5 6

 

Go to top