สอ.ครูยะลา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ศูนย์อนามัยที่12

1217727

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  นายกัมปนาท  จูฑังคะ   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และ นายฮีซาม  มายีซา  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  เป็นผู้แทนสอ.ครูยะลา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

Go to top