1

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 นายวิเชียร รัตนญาติ, นายกัมปนาท จูฑังคะ, นางธนภร พิมเสนศรี และคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด แก่สมาชิกบ้านพักครูร่มเย็นเบตง ที่ได้รับผลกระทบจาก ศบค.ยะลาประกาศปิดบ้านพักครูจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

67716 4

5 67707

 67767

Go to top