S  2958417-1

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564  นายวัลลภ  คลังจันทร์  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  และคณะ  มอบเจลแอลกอฮอร์ ให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อใช้ในการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid 19)

Go to top