header2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด จัดประชุมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม โรงแรมปาร์ควิวยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ชุดที่ 57  เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดำเนินงานสหกรณ์ให้มีคุณภาพ  นายฮีซาม  มายีซา  รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  บรรยายเรื่องหฎหมายสหกรณ์ และ นายดนรอหีม สุทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา บรรยายเรื่องการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและองค์กร   ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสหกรณ์  

1

 

DSC 0674 resize  DSC 0675 resize

DSC 0676 resize  DSC 0679 resize

  DSC 0680 resize  DSC 0683 resize

DSC 0716 resize  DSC 0696 resize

DSC 0718 resize  DSC 0738 resize

DSC 0745 resize  DSC 0759 resize

DSC 0766 resize  DSC 0769 resize

DSC 0773 resize  DSC 0777 resize

DSC 0784 resize  DSC 0788 resize

DSC 0797 resize  DSC 0809 resize

DSC 0821 resize  DSC 0827 resize

Go to top