header2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  เป็นตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทสไทย มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จำนวน 50 ชุด และมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานราชการ

1

2

3

Go to top