header1

สมาชิกภาพ

member2

1. การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

สมาชิกของสหกรณ์มี  2 ประเภท
1. สมาชิกสามัญ 
2. สมาชิกสมทบ

1. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

  1.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์สหกรณ์

  1.2 เป็นบุคคลธรรมดา

        - เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษา/กระทรวงวัฒนธรรม/สำนักงานพระพุทธศาสนา/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงมหาดไทยในฝ่ายหรือสำนักการศึกษา ในจังหวัดยะลา

        - เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์

        - เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาหรืออุดมศึกษาในจังหวัดยะลา

       - เป็นครูหรือบุคลากร ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลา (ทำงานประจำและได้รับการบรรจุในโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลาไม่น้อยกว่า 10 ปี)

       - เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  เนื่องจากย้ายมารับราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด สามารถหักเงินเดือนได้ในจังหวัดยะลา

1.3 บรรลุนิติภาวะ

1.4 มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

1.5 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

1.6 ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (ผู้บังคับบัญชารับรอง)

1.7 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ในกรณีโอนมาจากสหกรณ์อื่นค่าธรรมเนียม 500 บาท)

 

2. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

   2.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์สหกรณ์

   2.2 ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดยะลา

   2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

   2.4 เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

   2.5 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

   2.6 เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งและหน่วยงานดังต่อไปนี้

        (1) พนักงานของรัฐ

        (2) ลูกจ้างตามภารกิจ

        (3) เป็นครูหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน

        (4) ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานรัฐ

        ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษา/กระทรวงวัฒนธรรม/สำนักงานพระพุทธศาสนา/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงมหาดไทยในฝ่ายหรือสำนักการศึกษา ในจังหวัดยะลา

2.7 เป็นบุคคลในครอบครัว (บิดา /มารดา/ บุตร/ คู่สมรส) ของสมาชิกสามัญ อายุ 20 ปีขึ้นไป 

  2.8  ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

  2.9  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท

  2.10 สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 500 บาท

2. การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

การย้ายสังกัด
            2.1. การย้ายสังกัดของสมาชิก (ภายในจังหวัด)  เมื่อได้รับคำสั่งย้าย ให้ทางสมาชิกดาวน์โหลดเอกสารย้ายสังกัด ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมทั้งแนบคำสั่งย้าย และดำเนินการส่งเอกสารที่งานสมาชิกภาพ ทางงานประมวลผลฯ จะดำเนินการย้ายสังกัดก่อนประมวลผลเรียกเก็บทุก ๆ เดือน เพื่อให้สังกัดสมาชิกเป็นปัจจุบันและเรียกเก็บเงินได้ถูกต้องตามสังกัดปัจจุบัน

            2.2. การโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯจะดำเนินการตรวจสอบภาระค้ำประกันของสมาชิกที่โอนย้าย หากสมาชิกยังมีภาระค้ำประกันต้องแจ้งผู้กู้ให้ดำเนินการหาผู้ประกันใหม่มาแทน ให้สมาชิกดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารโอนย้ายต่างจังหวัด ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบคำสั่งย้าย และเอกสารขอหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดที่นี่ ดำเนินการส่งเอกสารที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  (ชื่อ – สกุล- ที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์)
            จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งสำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ - สกุล หรือ ทะเบียนบ้าน ได้ที่งานสมาชิกภาพ หากแจ้งทางอีเมลล์หรือข้อความทางช่องรับอื่นใด โดยไม่แนบเอกสาร ทางสหกรณ์ฯจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ ยกเว้นการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

การเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ
            สมาชิกกรอกเอกสารเปลี่ยนสมทบเป็นสามัญ ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยต้องเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
            สมาชิกทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ ถ้าสมาชิกจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วต้องทำเป็นหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ใหม่ส่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้ เป็นหลักฐาน ดาวน์โหลดที่นี่

3. การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น
สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้
        1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือน  เว้นข้าราชการบำนาญหักจากบัญชีธนาคารที่เงินบำนาญโอนเข้าบัญชีโดยตรงหรือหักจากกรมบัญชีกลาง
        2. สมาชิกสมทบ จะต้องชำระโดยเรียกเก็บจากสมาชิกสามัญ  หรือชำระเองที่สหกรณ์ หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ

การงดชำระค่าหุ้น สมาชิกสามารถงดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้
            สมาชิกสามัญชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 360  เดือน หรือมีจำนวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
            สมาชิกสมทบชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 360 เดือน หรือมีจำนวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  250,000 บาท
            **ทั้งนี้สมาชิกต้องไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ**

4. การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ

     1. ตาย
     2. ลาออก
     3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
     4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
     5. ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด
     6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์

          สมาชิกต้องไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันและแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

 

การให้ออกจากสมาชิกภาพ

    1. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
    2. ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวม 6 งวด
    3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น
    4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
    5. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนหรือผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ถึง 3 คราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
    6. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ฯ
    7. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบมติคำสั่งของสหกรณ์ฯและเป็นปริปักษ์หรือทำให้สหกรณ์เสื่อมเสีย

 

 

Go to top