header-yala

สอ.ยล.ร่วมพีธีศพ นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ สมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาท

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561  นายโชคดี  คลังจันทร์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

และคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมมอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก

นายภัทรายุษ  เนาวสินธ์ ณ วันเมืองยะลา พระอารามหลวง

DSC 0538

 

DSC 0528  DSC 0531

Go to top