header-yala

นางรัชนี  กาญจนานุชิต  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด นางดวงแก้ว นิลนาม  ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพนายภัทรายุษ  เนาวสินธ์  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ณ วัดเมืองยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา

5  6

7  8

Go to top