header-yala

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

และนายมานะ  ขวัญเชื้อ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นางชะอุ่ม  จันทรัตน์ ณ วัดพลานุภาพ

ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

1-1  2-1

4-1  3-1  

Go to top