header-yala

สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน

DSC 1561-1

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นางวัลลภา พงษ์สม สมาชิกเลขทะเบียนที่ 15158 ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา

Go to top