header-yala

มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายมานะ  ขวัญเชื้อ  รองประธานกรรมการฯ คนที่ 2

และ นางธนภร  พิมเสนศรี  เลขานุการ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก

นายอนุสรณ์  คงทน  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 12753 ณ วัดนิโรธสังฆาราม

Go to top