มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  นางรัชนี  กาญจนานุชิต  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ  ยั่งยืน เลขทะเบียนสมาชิก 09250 หน่วยอำเภอเบตง

Go to top