สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์ คงเกิด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางรัชนี  กาญจนานุชิต ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

และ นายสุเทพ  เท่งประกิจ  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ร่วมมอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์  คงเกิด 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา

DSC 1415

Go to top