ประชุมเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

กำหนดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2561

นำโดย นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เพื่อเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ

ในการดำเนินงานของสหกรณ์ปี 2561

416468

416471

416473

Go to top