header-yala

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ทุกท่าน


          ตามที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ได้มีหนังสือยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61 ไปแล้วนั้น ..กระผมขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า แม้ชมรมภาคใต้จะยกเลิกโครงการสงเคราะห์ศพ 400,000 บาทไปแล้ว..สมาชิกไม่ต้องกังวล

          กระผม ประธานโชคดี คลังจันทร์ จะรับมาดำเนินการต่อ ไม่ให้ท่านสมาชิก สอ.ครูยะลา เสียสิทธิและเสียโอกาสในเงินส่วนนี้อย่างแน่นอน และจะดำเนินการแก้ป้ญหาให้กับสมาชิกโดยเร่งด่วนต่อไปครับ 


นายโชคดี คลังจันทร์ (ประธานกรรมการชุดที่ 55)

Go to top