เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประชุมแก้ปัญหาองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพและด้านกฎหมายสหกรณ์  โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ตำแหน่งรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายสหกรณ์และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องกองทุนฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

DSC 1455 resizeDSC 1456 resizeDSC 1459 resize

DSC 1464 resize

DSC 1474 resize

DSC 1469 resize

DSC 1478 resize

DSC 1487 resize

DSC 1490 resize

Go to top