ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561

ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561

1. นายสนาน  ลิมป์เสวตกุล  เลขทะเบียน 05657

สาเหตุการเสียชีวิต สมองฝ่อในวัยชรา แจ้งวันที่ 8 มกราคม 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน  600,000 บาท

2. นายล่ำ  หนูดำ  เลขทะเบียน 08632

สาเหตุการเสียชีวิต ทางเดินหายใจอุตตัน แจ้งวันที่ 5 มกราคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

3. นางแสงสุดา เกียรติศักดิ์โสภณ เลขทะเบียน 05774

สาเหตุการเสียชีวิต สมองช้ำและเลือดออก แจ้งวันที่ 19 มกราคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

4. นายมานิตย์ ไชยสมาน เลขทะเบียน 06955

สาเหตุการเสียชีวิต สมองขาดเลือด แจ้งวันที่ 23 มกราคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 920,000 บาท

5. นายพิสิฐ ถาวรกสิอนันต์ เลขทะเบียน 04328 

สาเหตุการเสียชีวิต ปอดอักเสบติดเชื้อ แจ้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 1,600,000 บาท

6. นายกิตติพงศ์ พิมเสนสี เลขทะเบียน 04448

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 6,000,000 บาท

7. นายอุทัย ธรรมสะโร เลขทะเบียน 00186 

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 240,000 บาท

8. นายไชยรัตน์ โยธาทิพย์ เลขทะเบียน 09510

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 840,000 บาท

9. นายกูมะ บือราเฮง เลขทะเบียน 10371

สาเหตุการเสียชีวิต  หัวใจล้มเหลว    แจ้งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 600,000 บาท

10. นายกระจ่าง ลูกอินทร์ เลขทะเบียน 00124

สาเหตุการเสียชีวิต  เส้นเลือดในสมองแตก    แจ้งวันที่ 12 มีนาคม 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

Go to top