ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561

ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561

1. นายสนาน  ลิมป์เสวตกุล  เลขทะเบียน 05657

สาเหตุการเสียชีวิต สมองฝ่อในวัยชรา แจ้งวันที่ 8 มกราคม 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน  600,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

2. นายล่ำ  หนูดำ  เลขทะเบียน 08632

สาเหตุการเสียชีวิต ทางเดินหายใจอุตตัน แจ้งวันที่ 5 มกราคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

3. นางแสงสุดา เกียรติศักดิ์โสภณ เลขทะเบียน 05774

สาเหตุการเสียชีวิต สมองช้ำและเลือดออก แจ้งวันที่ 19 มกราคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

4. นายมานิตย์ ไชยสมาน เลขทะเบียน 06955

สาเหตุการเสียชีวิต สมองขาดเลือด แจ้งวันที่ 23 มกราคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 920,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

5. นายพิสิฐ ถาวรกสิอนันต์ เลขทะเบียน 04328 

สาเหตุการเสียชีวิต ปอดอักเสบติดเชื้อ แจ้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 1,600,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

6. นายกิตติพงศ์ พิมเสนสี เลขทะเบียน 04448

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 6,000,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

7. นายอุทัย ธรรมสะโร เลขทะเบียน 00186 

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 240,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

8. นายไชยรัตน์ โยธาทิพย์ เลขทะเบียน 09510

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 840,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

9. นายกูมะ บือราเฮง เลขทะเบียน 10371

สาเหตุการเสียชีวิต  หัวใจล้มเหลว    แจ้งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 600,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

10. นายกระจ่าง ลูกอินทร์ เลขทะเบียน 00124

สาเหตุการเสียชีวิต  เส้นเลือดในสมองแตก    แจ้งวันที่ 12 มีนาคม 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

11. นายสุภกิจ ประทุมสุวรรณ เลขทะเบียน 04734

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  15 มีนาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 1,100,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

12. นายมนตรี สุนทรเวชพงษ์  เลขทะเบียน 09007

สาเหตุการเสียชีวิต  -    แจ้งวันที่ 30 มีนาคม 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

13. นายมุสตาพา ลาเต๊ะ  เลขทะเบียน 11355

สาเหตุการเสียชีวิต  -    แจ้งวันที่ 30 มีนาคม 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 700,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

14. นายสมศักดิ์ คงเกิด เลขทะเบียน 05808

สาเหตุการเสียชีวิต หัวใจล้มเหลว   แจ้งวันที่ 2 เมษายน 2561

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 900,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

15. นายชุมพล มะหมัดเหม เลขทะเบียน 06082

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  6 เมษายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 3,600,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

16. นายพีระยุทธ ยั่งยืน เลขทะเบียน 09250

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  23 เมษายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 3,960,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

17. นายอนุสรณ์ คงทน เลขทะเบียน 12753

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  26 เมษายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 2,500,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

18. นางวัลลภา พงษ์สม เลขทะเบียน 15158

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  30 เมษายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

19. นายหามิ เละหนิ  เลขทะเบียน 08179

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  15 พฤษภาคม  2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 1,300,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

20. นายดอรอแม บาฮะคีรี เลขทะเบียน 06743

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  23 พฤษภาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ จำนวน 1,500,000 บาท

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

21. นางลัดดาวัลย์ โอกฤษ เลขทะเบียน 14387

สาเหตุการเสียชีวิต   -            แจ้งวันที่  25 มิถุนายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตจำนวน  400,000 บาท

22. นางสาวนัทธมน ธีระวร เลขทะเบียน 10289

สาเหตุการเสียชีวิต  โรคมะเร็งปากมดลูก    แจ้งวันที่  10 กรกฎาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

23. นางสมจิตต์ เกตุทอง เลขทะเบียน 14959

สาเหตุการเสียชีวิต   -    แจ้งวันที่  17 กรกฎาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

24. นางวณี กาลัญกุล เลขทะเบียน 00478

สาเหตุการเสียชีวิต  โรคมะเร็งรังไข่    แจ้งวันที่  12 กรกฎาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

25. นางอุ่น หนูวรรณ เลขทะเบียน 02088

สาเหตุการเสียชีวิต  โรคชรา    แจ้งวันที่  31 กรกฎาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

26. นายเคลื่อม ขุนทอง เลขทะเบียน 00875

สาเหตุการเสียชีวิต  โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ    แจ้งวันที่  31 กรกฎาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

27. นายล้อม จันทรัตน์ เลขทะเบียน 05639

สาเหตุการเสียชีวิต  -    แจ้งวันที่  14 สิงหาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

28. นางชะอุ่ม จันทรัตน์  เลขทะเบียน 01257

สาเหตุการเสียชีวิต  ติดเชื้อในกระแสเลือด    แจ้งวันที่  27 สิงหาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

29. นายภัทรายุษ  เนาวสินธ์  เลขทะเบียน 12925

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  4 กันยายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

30. นายคเชนทร์ หนูล้อม  เลขทะเบียน 03357

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  29 ตุลาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

31. นายจรัญ แก้วทอง  เลขทะเบียน 02212

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  29 ตุลาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

32. นายโพยม อุทกะเสน  เลขทะเบียน 06271

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  30 ตุลาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

33. นายนิรันดร์ ดุลยรัตน์  เลขทะเบียน 08004

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  21 พฤศจิกายน 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

34. นายรอสือลี อาแวกะจิ เลขทะเบียน 04304

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  20 ธันวาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

35. นายอารี สุวรรณชาตรี เลขทะเบียน 09644

สาเหตุการเสียชีวิต  -   แจ้งวันที่  24 ธันวาคม 2561 

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน  400,000 บาท

 

Go to top