ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่

นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

Go to top