dsc 0051 resize dsc 0040 resize

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และ ตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย โดยมี นายย้วน ขาวขำ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการหักเงินกับสหกรณ์ มีตัวแทนจากหน่วยหัก ณ ที่จ่าย เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

dsc 0014 resize dsc 0018 resize

dsc 0026 resize dsc 0031 resize

dsc 0051 resize dsc 0048 resize

dsc 0036 resize dsc 0037 resize

dsc 0038 resize dsc 0058 resize

dsc 0057 resize dsc 0046 resize

dsc 0062 resize dsc 0066 resize

dsc 0069 resize dsc 0060 resize

dsc 0082 resize dsc 0084 resize

Go to top