แสดง # 
# ชื่อ
1 นายโชคดี คลังจันทร์ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม ณ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
3 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์ คงเกิด
4 ประชุมเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61
5 ประชุมคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 2 เม.ย. 61
6 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61
7 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิการบดีอัยการ ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
8 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สสอค. ในงานสัมมนาศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
9 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
10 ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 2

Go to top