แสดง # 
# ชื่อ
1 ประธาน สหกรณ์ฯครู ยะลา ชี้แจงการยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ พ.ศ. 2553
2 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน
3 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน
4 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
5 ชี้แจงโครงการคืนความสุขสมาชิก ปี 2561
6 มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน
7 นายโชคดี คลังจันทร์ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม ณ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
9 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นายสมศักดิ์ คงเกิด
10 ประชุมเลือกตั้งประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61

หน้า 1 จาก 3

Go to top