1.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด pdf[Download] 

            2.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด pdf[Download]

            3.ใบสมัครโอนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด pdf[Download]  

            4.คำขอโอนสมาชิกภาพ กรณีโอนไปสหกรณ์อื่นๆ pdf[Download]

          

 

f2

            1.คำขอกู้เงินสามัญ  pdf[Download]

            2.คำขอกู้เงินฉุกเฉิน  pdf[Download] 

            3.คำขอกู้พิเศษ pdf[Download]

            4.คำขอกู้ปันผล 2565 pdf[Download]

 

f3

            1.บันทึกข้อความ pdf[Download]

            2.คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก pdf[Download]

            3.คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ pdf[Download]

            4.คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน pdf[Download]

            5.คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ pdf[Download]

            6.คำขอแสดงความจำนงฝากเงิน โดยหักเงิน ณ ที่จ่ายรายเดือน pdf[Download]

            7.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน pdf[Download]

            8.หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย pdf  [Download]

            9.คำขอถอนเงินฝากผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย pdf[Download]

            10.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ pdf[Download]

            11.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานสภาพการเป็นสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ pdf [Download]

            12.หนังสือยืนยันให้หัก ณ ที่จ่าย จากต้นสังกัดที่จ่ายเงินเดือน pdf[Download]

            13.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ pdf[Download]

            14.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน pdf[Download]

            15.หนังสือยินยอมถอนหลักประกันเงินกู้ pdf[Download] 

            16.คำร้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน pdf[Download] 

            17.คำร้องขอไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด และหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ pdf[Download] 

            18. หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกัน pdf  [Download] 

            19. หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์  pdf [Download] 

            20.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญ (สำหรับพนักงานราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ)  pdf[Download]  

            21.แบบคำร้องแจ้งเกษียณอายุราชการ / Early / ลาออกจากราชการ pdf[Download]

            22.หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้กู้ ของดส่งเงินต้น / ขอลดส่งเงินงวด) pdf[Download]

            23.หนังสือมอบอำนาจ pdf[Download]

 

           เอกสารทางการเงิน

                   1. ใบนำฝากเงินฝากออมทรัพย์ 11 (ต้องยื่นพร้อมสมุดฝาก) pdf[Download]

                   2. ใบขอถอนเงินฝากออมทรัพย์ 11 (ต้องยื่นพร้อมสมุดฝาก) pdf[Download]

                   3. ใบนำฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 15 (ต้องยื่นพร้อมสมุดฝาก) pdf[Download]

                   4. ใบขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 15 (ต้องยื่นพร้อมสมุดฝาก) pdf[Download]

 

 

 

           1.แบบคำร้องการรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

                  1.1 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐ pdf[Download]

                  1.2 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีทุพพลภาพ และเสียชีวิต  pdf[Download] 

            2. ใบสมัครสมาชิก สสอค. (สมาชิกสามัญ) pdf [Download]

            3. ใบสมัครสมาชิก สสอค. (สมาชิกสมทบ) pdf[Download]

            4. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.(สมาชิกสามัญ) pdf [Download]

            5.ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (สมาชิกสมทบ) pdf [Download]  

            6.ใบสมัครสมาชิก สส.สท.(สมาชิกสามัญ) pdf [Download]

            7. ใบสมัครสมาชิก สส.สท.(สมาชิกสมทบ) pdf [Download]

            8.ใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด pdf [Download]  

 

Go to top