1.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ pdf[Download]

            2.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ pdf[Download]

            3.ใบสมัครโอนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด pdf[Download]

            4.คำขอโอนสมาชิกภาพ กรณีโอนไปสหกรณ์ต่างๆ pdf[Download]

            5.ใบสมัครสมาชิก สสอค.ปี 2561 (สมาชิกสามัญ) pdf [Download]

            6.ใบสมัครสมาชิก สสอค.ปี 2561 (สมาชิกสมทบ) pdf [Download]

            7.ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.(สมาชิกสามัญ) pdf [Download]

            8.ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (สมาชิกสมทบ) pdf [Download]  

         f2

            1.คำขอกู้เงินสามัญ (สมาชิกสามัญ) pdf[Download]

            2.คำขอกู้เงินสามัญ (พนักงานราชการ) pdf [Download]

            3.คำขอกู้เงินฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ) pdf[Download] 

            4.คำขอกู้เงินฉุกเฉิน (พนักงานราชการ)  pdf[Download] 

            5.คำขอกู้พิเศษ pdf[Download]

            6.คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการสินเชื่อ ปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561 pdf[Download] 

            7.คำขอกู้โครงการสินเชื่อเงินด่วนปันผล ปี 2562 pdf[Download]        

f3

            1.บันทึกข้อความ pdf[Download]

            2.หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ pdf[Download]

            3.คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก pdf[Download]

            4.คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ pdf[Download]

            5.คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน pdf[Download]

            6.คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ pdf[Download]

            7.คำขอแสดงความจำนงฝากเงิน โดยหักเงิน ณ ที่จ่ายรายเดือน pdf[Download]

            8.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน pdf[Download]

            9.หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก pdf  [Download]

            10.คำขอถอนเงินฝากผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย pdf[Download]

            11.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ pdf[Download]

            12.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานสภาพการเป็นสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ pdf [Download]

            13.หนังสือยืนยันให้หัก ณ ที่จ่าย จากต้นสังกัดที่จ่ายเงินเดือน pdf[Download]

            14.หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ pdf[Download]

            15.หนังสือมอบอำนาจ pdf [Download]

            16.หนังสือยินยอมถอนหลักประกันเงินกู้ pdf[Download] 

            17.คำร้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน pdf[Download] 

            18.คำร้องขอไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด และหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ pdf[Download] 

            19.แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  pdf[Download] 

 

 

Go to top