มาโนชญ บญญานวตร-1       นายพงษศกด ยงชนมเจรญ-1
นายมาโนชญ์  บุญญนุวัตร
ข้าราชการบำนาญ 
 
 

 

นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ

นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครยะลา

ผอ.ประสทธ หนกง สพป   ผอ.พษณ สพป.2-1   มนญ จนทรสข-1

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยล.1

 

นายพิษณุ  ดิเรกกูล

รอง ผอ.สพป.ยล.2

 

 นายมนูญ  จันทร์สุข

ผอ.สพป.ยล.3

       

 

นายสญญา สวรรณโพธ-1

นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 

         
จรวทย แซเจง-1       นายโสภณ อชฌารชม-1
นายจิรวิทย์  แซ่เจ็ง
รองประธาน
     
นายโสภณ  อัชฌารัศมิ์
เลขานุการ
นายนงคาร ทววรรณ-1    นายปรชา พมเสนศร-1   นายธตพนธ ทพยประไพ-1

นายนงคาร  ทวีวรรณ

  นายปรีชา  พิมเสนศรี   นายธิติพันธ์ุ  ทิพย์ประไพ

นายจรญ พรหมสข-1

  นายไพศาล คณะทอง-1    นายวเชยร รตนญาต-1 

 นายจรูญ  พรหมสุข

   นายไพศาล  คณะทอง    นายวิเชียร  รัตนญาติ
 รศ.ดร.สนต-1   นายอำพล พลศร-1     นายณรงค ชเพชร-1
รศ.ดร.สันติ  บุญภิรมย์   นายอำพล  พลศร   นายณรงค์  ชูเพชร
 นายสมพงษ ปานเกลา-1    ปรชา หรศกดสกล-1    ดร.เสาวนตย-1
 นายสมพงษ์  ปานเกล้า    นายปรีชา  หิริศักดิ์สกุล    ดร.เสาวนิตย์  ทวีสันทนีนุกูล

 

Go to top