color Logo สหกรณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เกษยณ 64-1

ลกศรรอบที่ 1  เวลา 8.30 - 12.00 น.

ลกศรรอบที่ 2  เวลา 12.30 - 16.00 น.

 

 

Go to top