ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 

เรื่อง การยื่นกู้เงินตามโครงการรวมหนี้ประจำปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ดำเนินงานตามโครงการรวมหนี้สมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2564  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 จึงออกประกาศให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ ยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดูประกาศโครงการ

คำขอกู้โครงการ 

Sum64

 

Go to top