ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อปันสุขครูยะลา ปี 2564

------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7(2) (2.7), 21 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จึงออกประกาศให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

pp1

pp2

Go to top