ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

              เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน

--------------------------------------

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ประมาณปี 2564 จำนวน 10 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top