ประกาศโครงการสินเชื่อเงินด่วนปันผล ปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง โครงการสินเชื่อเงินด่วนปันผล ปี 2564

------------------------------------------------------------

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้สมาชิก อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7 (2.7) ,ข้อ 21 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน   2564 จึงออกประกาศให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนและประสงค์จะยื่นกู้เงินสินเชื่อเงินด่วนปันผล ยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

Go to top