ประกวดราคาจ้างจัดทัศนศึกษาภายในประเทศ ตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทัศนศึกษาภายในประเทศ
ตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2564
------------------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ที่อยู่ 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073 – 212509 และ 073 – 214473กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ กิจกรรมทัศนศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2564 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัดในการนี้ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวใดสนใจ ให้จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว เสนอต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด โดยให้ส่งโปรแกรมท่องเที่ยว พร้อมใบเสนอราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด พิจารณา เพื่อจะได้ทำการคัดเลือกและตกลงราคาว่าจ้างเป็นคู่สัญญาต่อไป โดยกำหนดจังหวัดในโปรแกรมทัศนศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2564 ดังนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

Go to top