header2

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-------------------------------------
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

 

ดูประกาศเพิ่มเติม

 

 

Go to top