header2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

  เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2564

 ด้วย กรรมการดำเนินการสหกรณ์บางส่วน กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง สหกรณ์ฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามความในมาตรา 50  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ประกาศรับสมัคร

2. ใบสมัคร

 

Go to top