header2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 จึงออกประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญผู้สนใจ ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 150 คน ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด หรือต่อกรรมการประจำเขต หรือสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top