header2

สหกรณ์กำหนด วัน และสถานที่สอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

……………………………………….………………………………

สหกรณ์ แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป เข้าสอบคัดเลือกในวันอังคาร   ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top