header2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการเลือกตั้งและรองผู้อำนวยการเลือกตั้ง

--------------------------------------------------------------------------

                                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  เปิดรับสมัครผู้อำนวยการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน และรองผู้อำนวยการเลือกตั้ง จำนวน 2 คน รับสมัครตั้งแต่

วันที่14-18 ธันวาคม 2563 ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top