header2

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

--------------------------------------------------------------------

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด   

ประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

ใบสมัครสอบคัดเลือก  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

 ประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 ใบสมัครสอบคัดเลือก  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

                   

 

 

 

                            

Go to top