header2

โครงการ “พัฒนาสมาชิกสหกรณ์”

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง การเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสมาชิกสหกรณ์”


ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้อนุมัติงบประมาณให้สหกรณ์ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมให้สมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด จึงกำหนดการเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ

เข้าร่วมทัศนศึกษาตามโครงการดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดทำการ

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัดและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

Go to top