header2

ประชุมสมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

ประชุมโครงการสมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 กำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจง สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 จึงออกประกาศให้สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชุมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์  

      ***หากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 และไม่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้าย สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด โทร 073-212509

ประกาศ การประชุมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

กำหนดการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

 

 

Go to top