header2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) server จำนวน 1 เครื่อง 
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดทึบ จำนวน 10 หลัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top