header2

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2563

……………………………………………….

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำ ปี 2563

                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่คัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำ ปี 2563 จึงออกประกาศให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกรมตรวจสหกรณ์บัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 ที่สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียม ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ในระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก...

Go to top