header2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้ง ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 จึงออกประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญผู้สนใจ ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 150 คน ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด หรือต่อกรรมการประจำเขต หรือสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19-25 ธันวาคม 2562 ในเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top