header2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การสมัครรับผู้อำนวยการเลือกตั้ง

--------------------------------------------------------------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และข้อ 20 แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 มีมติให้รับสมัครผู้อำนวยการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน และรองผู้อำนวยการเลือกตั้ง จำนวน 2 คน ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top