header2

ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ปี 2563

ด้วย กรรมการดำเนินการสหกรณ์บางส่วน กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง สหกรณ์ฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 72,79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ฯ และข้อ 6, 7, 8, 9, 23 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จึงออกประกาศสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Go to top