header2

ประกาศ โครงการสินเชื่อสุขสันต์วันปีใหม่ 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อสุขสันต์วันปีใหม่ 2563

------------------------------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7 (2) (2.7) ,21 แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จึงออกประกาศให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคำขอกู้

Go to top