header1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การยื่นกู้เงินตามโครงการรวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ประจำปี 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

------------------------------------------------------------

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้ออกประกาศเรื่อง การยื่นกู้เงินตามโครงการ รวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2562 มีหลักเกณฑ์บางข้อที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการรวมหนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7 (2) (2.7) แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินตามโครงการรวมหนี้ จึงออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

 

Go to top