header1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด
เรื่อง  การยื่นกู้เงินตามโครงการรวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
 ประจำปี 2562 
------------------------------------------------------------
 
                      ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ดำเนินงานตามโครงการรวมหนี้สมาชิก จึงออกประกาศให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่นสมาชิกยื่นคำขอกู้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  สหกรณ์จะจัดลำดับคำขอกู้ และพิจารณาไปตามลำดับระยะเวลาการให้กู้เงินประเภทสามัญ,พิเศษ ที่ดำเนินการอยู่เป็นปกติทุกเดือน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนและให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
  
 
 
Go to top