header1

โครงการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ และมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจง สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 จึงออกประกาศให้สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด และให้สมาชิกนำหลักฐานสำเนาหนังสือสั่งจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่รับเงินบำนาญ มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประกาศ การประชุมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

กำหนดการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

Go to top