header2

ประกาศ โครงการ “วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2562

              ด้วย วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จึงได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันออมแห่งชาติ”             

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มีนิสัยรักการออม ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เพื่อให้การสนับสนุน และเล็งเห็นถึงความสำคัญสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการออมเงินโดยหัก ณ ที่จ่าย อย่างต่อเนื่อง นับแต่อดีตมาจนปัจจุบัน และเป็นแบบอย่าง ในการส่งเสริมสมาชิกนักออมรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจในการออมโดยหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน ซึ่งเป็นการออมระยะยาว และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมาชิกให้ทันยุคทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  ประกาศโครงการ

Go to top